Pod dùng 1 lần G Bar 10000 hơi vị Dưa Hấu chính hãng
 Pod dùng 1 lần G Bar 10000 hơi vị Dưa Hấu chính hãng
 Pod dùng 1 lần G Bar 10000 hơi vị Dưa Hấu chính hãng
 Pod dùng 1 lần G Bar 10000 hơi vị Dưa Hấu chính hãng
 Pod dùng 1 lần G Bar 10000 hơi vị Dưa Hấu chính hãng