Pod dùng 1 lần G Bar 10000 hơi vị Lý Chua Đen Dưa Lưới chính hãng
 Pod dùng 1 lần G Bar 10000 hơi vị Lý Chua Đen Dưa Lưới chính hãng
 Pod dùng 1 lần G Bar 10000 hơi vị Lý Chua Đen Dưa Lưới chính hãng
 Pod dùng 1 lần G Bar 10000 hơi vị Lý Chua Đen Dưa Lưới chính hãng
 Pod dùng 1 lần G Bar 10000 hơi vị Lý Chua Đen Dưa Lưới chính hãng