Pod dùng 1 lần G Bar 10000 hơi vị Nước Ép Tổng Hợp chính hãng
 Pod dùng 1 lần G Bar 10000 hơi vị Nước Ép Tổng Hợp chính hãng
 Pod dùng 1 lần G Bar 10000 hơi vị Nước Ép Tổng Hợp chính hãng
 Pod dùng 1 lần G Bar 10000 hơi vị Nước Ép Tổng Hợp chính hãng
 Pod dùng 1 lần G Bar 10000 hơi vị Nước Ép Tổng Hợp chính hãng