Pod Dùng 1 Lần G Bar 10000 Hơi Vị Xoài Dưa Lưới Chính Hãng
 Pod Dùng 1 Lần G Bar 10000 Hơi Vị Xoài Dưa Lưới Chính Hãng
 Pod Dùng 1 Lần G Bar 10000 Hơi Vị Xoài Dưa Lưới Chính Hãng
 Pod Dùng 1 Lần G Bar 10000 Hơi Vị Xoài Dưa Lưới Chính Hãng
 Pod Dùng 1 Lần G Bar 10000 Hơi Vị Xoài Dưa Lưới Chính Hãng