Pod Dùng 1Lần G Bar 10000 Hơi Vị Táo Xanh Táo Đỏ Chính Hãng
 Pod Dùng 1Lần G Bar 10000 Hơi Vị Táo Xanh Táo Đỏ Chính Hãng
 Pod Dùng 1Lần G Bar 10000 Hơi Vị Táo Xanh Táo Đỏ Chính Hãng
 Pod Dùng 1Lần G Bar 10000 Hơi Vị Táo Xanh Táo Đỏ Chính Hãng
 Pod Dùng 1Lần G Bar 10000 Hơi Vị Táo Xanh Táo Đỏ Chính Hãng