Pod dùng 1 lần Onto Monster 6000 hơi vị Đào Berry chính hãng
 Pod dùng 1 lần Onto Monster 6000 hơi vị Đào Berry chính hãng