Pack 4 Đầu Pod Dầu Thay Thế VOVA K2 Blueberry Việt Quất Chính Hãng
 Pack 4 Đầu Pod Dầu Thay Thế VOVA K2 Blueberry Việt Quất Chính Hãng
 Pack 4 Đầu Pod Dầu Thay Thế VOVA K2 Blueberry Việt Quất Chính Hãng
 Pack 4 Đầu Pod Dầu Thay Thế VOVA K2 Blueberry Việt Quất Chính Hãng