Pack 4 Đầu Pod VOVA K2 Frozen Pear vị Lê Lạnh Chính Hãng
 Pack 4 Đầu Pod VOVA K2 Frozen Pear vị Lê Lạnh Chính Hãng
 Pack 4 Đầu Pod VOVA K2 Frozen Pear vị Lê Lạnh Chính Hãng
 Pack 4 Đầu Pod VOVA K2 Frozen Pear vị Lê Lạnh Chính Hãng