Pack 4 Đầu Pod VOVA K2 Peach Oolong Ô long Đào Chính Hãng
 Pack 4 Đầu Pod VOVA K2 Peach Oolong Ô long Đào Chính Hãng
 Pack 4 Đầu Pod VOVA K2 Peach Oolong Ô long Đào Chính Hãng
 Pack 4 Đầu Pod VOVA K2 Peach Oolong Ô long Đào Chính Hãng