Pack 4 Đầu Pod Dầu Thay Thế VOVA K2 Passion Fruit Chanh Dây Chính Hãng
 Pack 4 Đầu Pod Dầu Thay Thế VOVA K2 Passion Fruit Chanh Dây Chính Hãng
 Pack 4 Đầu Pod Dầu Thay Thế VOVA K2 Passion Fruit Chanh Dây Chính Hãng
 Pack 4 Đầu Pod Dầu Thay Thế VOVA K2 Passion Fruit Chanh Dây Chính Hãng