Pod dùng 1 lần Elf Bar Te 6000 hơi vị Dâu Xoài chính hãng
 Pod dùng 1 lần Elf Bar Te 6000 hơi vị Dâu Xoài chính hãng
 Pod dùng 1 lần Elf Bar Te 6000 hơi vị Dâu Xoài chính hãng