Pod Dùng 1 lần Space Hero 7000 hơi vị Trà Lài Chính Hãng
 Pod Dùng 1 lần Space Hero 7000 hơi vị Trà Lài Chính Hãng
 Pod Dùng 1 lần Space Hero 7000 hơi vị Trà Lài Chính Hãng
 Pod Dùng 1 lần Space Hero 7000 hơi vị Trà Lài Chính Hãng
 Pod Dùng 1 lần Space Hero 7000 hơi vị Trà Lài Chính Hãng