Pod dùng 1 lần Yeezy Ness Banana Chuối 1800 hơi 30mg Chính Hãng
 Pod dùng 1 lần Yeezy Ness Banana Chuối 1800 hơi 30mg Chính Hãng
 Pod dùng 1 lần Yeezy Ness Banana Chuối 1800 hơi 30mg Chính Hãng