Pod dùng 1 lần Space-Z 7000 hơi Vải Lạnh Chính Hãng
 Pod dùng 1 lần Space-Z 7000 hơi Vải Lạnh Chính Hãng
 Pod dùng 1 lần Space-Z 7000 hơi Vải Lạnh Chính Hãng