Pod Dùng 1 Lần KK Energy 2 8000 Hơi Vị Bạc Hà Lạnh Chính Hãng
 Pod Dùng 1 Lần KK Energy 2 8000 Hơi Vị Bạc Hà Lạnh Chính Hãng
 Pod Dùng 1 Lần KK Energy 2 8000 Hơi Vị Bạc Hà Lạnh Chính Hãng
 Pod Dùng 1 Lần KK Energy 2 8000 Hơi Vị Bạc Hà Lạnh Chính Hãng
 Pod Dùng 1 Lần KK Energy 2 8000 Hơi Vị Bạc Hà Lạnh Chính Hãng